Wednesday, June 26, 2013

Të shkuara e të harruara. Shpenzimet e buxhetit para dhe pas zgjedhjeve

Grafiku i mësipërm paraqet shpenzimet ditore të thesarit të shtetit për periudhën 10-26 qershor. Siç dallohet, para zgjedhjeve shpenzimet mesatare ditore qenë 1,5 miliardë lekë në ditë. (15 milionë dollarë). Në tre ditët pas zgjedhjeve, shpenzimet mesatare ditore qenë 565 milionë lekë. (5.6 milionë dollarë) mesatarisht çdo ditë. 

No comments: